Mosse Koleji Anaokulu

TÜRKÇE DİL ETKİNLİKLERİ: Bize göre dil, birlikte yaşayarak gelişen bir yetidir. Anlamı ve önemi olan simgelerin yapısı olan dil, ayrıca iç ve dış dünyadaki olayları betimler.

Bireylerde dil gelişimi, okul sürecinden önce başlar; anaokulu eğitimi ile gelişir. Bizler de bu yüzden Türkçe dil eğitimini, anaokul eğitiminin odak noktası olarak görüyoruz.

Anaokulu birimimiz olarak 4 yaştan itibaren dil etkinliklerini önemseyerek; bu bağlamda değişik etkinlik ve aktivitelerle öğrencilerimizin dil gelişimlerine katkı sağlıyoruz.

MATEMATİK ETKİNLİKLERİ: Okulumuzdaki Matematik etkinlikleri ile çocukta Matematiğe karşı olumlu bir tutum kazandırmak, çocuğun bilişsel gelişimine katkı sağlamak, önceden getirdiği kavramsal bilgilerle yeni bilgiler arasında bağ kurmasına yardımcı olmak, matematiksel kavramların neden ve nasıl kullanıldığını anlamasına yardımcı olmak amaçlanır. Etkinliklerde standart olmayan ölçü birimleri (ayak, karış, kalem vb.) kullanılarak doğal ölçme çalışmaları, ilişki kurma, eşleştirme, gruplama, örüntü oluşturma, sıralama, sayma, ekleme-çıkarma, geometrik şekilleri tanıma, grafik hazırlama vb. çalışmalar yapılmaktadır.

FEN VE DOĞA ETKİNLİKLERİ Mosse Kolejine göre eğitimin ilk amacı, çocuğun kendisini keşfetmesi ve özgürleşmesidir. Soyut yerine, somut öğrenme üzerinde durulur. Çocuklar kavramları birebir gerçek hayatta yaşayarak ve çocuk merkezli bir çevrede öğrenirler. Okul öncesi dönemdeki çocukların gelişimlerine uygun olarak hazırlanan deneyler, çocukların bilişsel gelişimlerini ve yaratıcıklarını geliştirmektedir. Nitelikli bir şekilde verilen akademik eğitim, çocuğun bilişsel gelişimini ve kavram kazanma ile ilgili becerilerini olumlu yönde etkilemektedir.

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI: Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları, çocukların ilkokula geçişini kolaylaştırmak, hazır bulunuşluluk düzeylerini arttırmak amacıyla yapılan etkinlikleri içerir. Öğrencilerin yaş dönemlerine ve gelişimlerine uygun seçilmiş kavram kitapları ile çalışılır, çizgi ve sayı çalışmalarına yer verilir. Bu çalışmalar görsel, işitsel ve dokunsal materyallerle desteklenerek çocuklarda kalıcı öğrenme gerçekleştirilir.

DRAMA EĞİTİMİ: Okul öncesinde verilen drama eğitimi ile çocuklarımızda; saygı, sevgi, işbirliği, sorumluluk, hoşgörü, yardımlaşma ve paylaşma gibi davranışların geliştirilmesi hedeflenmektedir. Drama, çocukların bağımsız olarak davranış geliştirmesini destekler. Kendisinin ve başkalarının duygularını fark edebilmesini ve empati kurabilmesini kolaylaştırır. Hayal güçlerini, eleştirel düşünmelerini, iletişim kurmalarını ve duygularını anlatabilme becerilerini geliştirir.

Drama eğitimi çocukların sosyal, duygusal, fiziksel, zihinsel ve dil gelişimleri üzerinde olumlu etkiler yaratmaktadır. Drama eğitimi ile oyunun çocukların hayatında daha fazla yer almasına olanak sağlayarak bütün becerilerinin gelişmesine katkıda bulunmaktayız.

İNGİLİZCE: Tüm dünyada öğretilen yabancı diller arasında ilk sırayı alan dil tartışmasız İngilizcedir. Birçok ülke, eğitim programlarını hep daha etkin bir dil eğitimi verebilmek adına titizlikle belirler. Mosse Koleji olarak biz de İngilizce dersini önemsediğimiz için anaokulumuzda Main Course ve Skills olarak bölümlere ayrılmış, etkin bir dil eğitimi vermekteyiz.

SANATSAL ETKİNLİKLER: Sanata ve sanat eserlerine duyarlı bireyler yetiştirebilmek amacı ile okul öncesi dönemde yapılan görsel sanatlar çalışmalarında; kas gelişimini destekleyici etkinliklerin yanı sıra hayal gücünü, bakış açısını, yaratıcılığını geliştirici etkinlikler düzenlenmektedir. Bireylere bir ürün ortaya koymanın hazzını yaşatıcı, gözlem yapabilecekleri ve bir eser ile ilgili duygu, düşünce ve fikirlerini paylaşabilecekleri çalışmalara da yer verilmektedir. Bu tür çalışmalarda her türlü araç gereç kullanırken, çevre bilinci, doğa ve hayvan sevgisini aşılayarak duyarlı bireyler yetiştirmek en önemli hedeflerimizdendir. Üretici toplum bilinci için yaptığımız çalışmalarla çocuklarımıza farkındalıklar sağlamaktayız.

MÜZİK: Alanında uzman eğitimciler tarafından, çocuklarımızın yaş grubuna uygun olarak hazırlanan müzik dersimizde belirlenen konulara uygun şarkılar öğretilmesinin yanı sıra; müzik kulağı ve ritim duygusunu geliştirici çalışmalar da yapılmaktadır. Çocuklarımızın müziğe olan ilgilerinin gelişiminin sağlanmasının yanı sıra; çocuğa bir enstrümanı tanıma ve o enstrümanı kullanabilme becerileri de kazandırılmaktadır.

BALE VE MODERN DANS: Öğrencilerimizin el-kol-zihin koordinasyonunu sağlayarak, müzik kulağını geliştirmeyi amaçladık. Aynı zamanda modern dans tekniklerini öğrenmelerini amaçladık.

AKIL OYUNLARI VE SATRANÇ: Gelişmiş ülkelerde satranç, bir okul dersi niteliğindedir. Akıl oyunları ve satranç, insanlar için bir hobiden çok daha ötededir. İnsan yaşamında bu kadar önemli yer tutan satrancın, mutlaka ülkemizde de zorunlu bir ders haline getirilmesi gerekmektedir. Anaokulu  aşamasında satranç öğrenmek, oynamak ve onu geliştirmek hiç şüphesiz eğitim hayatımızın sonuna kadar bize derslerde inanılmaz faydalar sağlar.

HAYATA HAZIRLIK: Hayata hazırlık derslerimizde özellikle 4 ve 5 yaş öğrencilerimizin, hayatın içinde karşılaştıkları sorunları rahatlıkla çözebilmeleri amaçlanmıştır. Yapılan etkinlik ve aktivitelerle öğrencilerimizin sosyal hayata uyumu sağlanmaktadır.

YÜZME (BEDEN EĞİTİMİ): Yüzme, insan sağlığı açısından diğer bütün sporlara göre daha avantajlıdır. Tüm vücudun aktif bir biçimde aynı anda çalışmasının yanında, insan yatay konumda olduğu için kan dolaşımı diğer sporlara göre daha kolay gerçekleşir. Bu da yüzmenin diğer sporlara göre kalbe çok daha az yük bindirerek, kalbi rahatlatması demektir. Koşuda ya da bisiklette vücut dikey durumda olduğu için kalp, çok daha fazla yorulur. Yüzme, insan sağlığı açısından diğer sporlara göre daha avantajlıdır.

OYUN ETKİNLİĞİ: Yaşamın sihirli yılları olan okul öncesi dönemde, oyunun önemini biliyor ve hayatımızın her alanına oyunu dâhil ediyoruz. Çocuklarımızın oyun yolu ile öğrendiklerini göz önünde bulundurarak kendilerini tanımalarına, yaşamın gereklerini kavramalarına, özgüvenli bireyler olmalarına olanak sağlıyoruz. Bu noktadan hareketle, eğitim programımızdaki temel etkinlik olarak “oyun” kullanılmaktadır. Oyun etkinliğiyle, çocukların güven duygusu ve olumlu benlik algısı kazanmasının yanında; etkinliklerle yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme ve problem çözme becerileri geliştirilir.